Een huisje in de zon. Er zijn Curaçaoënaars of buitenlanders die maanden op Curaçao verblijven. Dat begon eerst met vakantie of familiebezoek en uiteindelijk in het huren voor langere tijd of zelfs de koop van een huisje op Curaçao. Soms denkt men dat zolang ik niet sta ingeschreven bij het Bevolkingsregister of “Kranshi” op Curaçao er geen fiscale gevolgen zijn. Of men denkt ik betaal toch belasting in mijn thuisland, dus het zal wel goed zijn. Niets is minder waar. Op een gegeven moment kan de fiscale woonplaats Curaçao gaan worden met alle fiscale verplichtingen die daarbij horen.
Contents

Waar iemand zijn fiscale woonplaats heeft is belangrijk voor de Belastingdienst. Veel landen heffen namelijk inkomstenbelasting van inwoners. Het principe is dat inwoners inkomstenbelasting moeten betalen over hun wereldwijde inkomen. Dat is het inkomen waar ook ter wereld verdient. Niet-inwoners betalen alleen inkomstenbelasting over lokale inkomstenbronnen, zoals bijvoorbeeld de huurinkomsten bij verhuur van onroerend goed. Het heffen van inkomstenbelasting van inwoners geldt ook in Curaçao. Van belang is dus de woonplaats. De fiscale woonplaats kan anders zijn dan de woonplaats in het normale spraakgebruik. De fiscale woonplaats wordt naar de zogenaamde omstandigheden beoordeeld. Hierbij zijn talloze omstandigheden van belang. De plaats waar werkzaamheden worden verricht, de plaats van het gewoonlijk verblijf of waar men is ingeschreven in het bevolkingsregister zijn enkele van deze omstandigheden. Ook van belang is bijvoorbeeld waar kinderen en kleinkinderen wonen, de aanwezigheid van financiële banden, waar men een huis of appartement bezit of huurt of waar men lid is van verenigingen of lidmaatschappen heeft van kranten of tijdschriften. Soms heeft iemand banden met meer dan één land. Het kan dan lastig zijn om de fiscale woonplaats te bepalen. Iemand zou in theorie in twee landen kunnen wonen of misschien wel helemaal nergens. Indien de rechter een fiscale woonplaats moet bepalen zal hij op alle omstandigheden moeten letten. Doorslaggevend is dan waar iemands middelpunt van zijn sociale leven zich bevindt. Dit kan uiteraard ook onderwerp van discussie zijn.

Zo kwam eens een persoon naar ons kantoor die beweerde nergens in de wereld te wonen. Hij woonde en leefde op zijn zeilboot. Hij had niet veel nodig en leefde van zijn geld dat op diverse buitenlandse bankrekeningen stond met gebruik van pinpas en creditcard. Hij verbleef hooguit een paar maanden in een land of eiland en hees vervolgens de zeilen om weer verder te varen. Hij had wel een Nederlands paspoort, maar geen woonadres in Nederland. Ziek was hij nooit gaf hij aan. Op Curaçao verbleef hij hooguit 3 maanden per jaar en hij vroeg zich af of hij dan inkomstenbelasting moest betalen, hier of ergens anders. Over dat ergens anders is natuurlijk moeilijk iets te voorspellen, hoewel deze persoon toch wel enige banden, weliswaar niet zo veel, met Nederland onderhield. Vanuit Curaçaos perspectief zal deze persoon niet als fiscaal inwoner kunnen worden aangemerkt gelet op zijn korte verblijf of het eiland.  

Een andere situatie was een inwoner van Duitsland die een tweede huis op Curaçao had gekocht. Eerst verbleef hij hooguit twee maanden per jaar op Curaçao om te overwinteren. Daarna werd een huis gekocht op Curaçao waar hij samen met zijn echtgenote ging wonen, zo’n tien maanden per jaar. De volwassen kinderen en kleinkinderen woonden in Duitsland. Voor de Duitse belastingdienst had hij aangegeven dat zijn eerste woonplaats Duitsland bleef en zijn tweede woonplaats Curaçao. Dit had hij doorgegeven aan de Duitse belastingdienst. Op zijn pensioen werd Duitse belasting ingehouden. Deze persoon had de veronderstelling dat hij nog fiscaal in Duitsland woonde en niet op Curaçao. Dit is echter niet het geval. Gelet op zijn omstandigheden en met name de aankoop van een huis op Curaçao waar hij tien maanden per jaar verbleef met zijn echtgenote, is het middelpunt van zijn sociale leven op Curaçao komen te liggen. Hij is dus fiscaal inwoner van Curaçao geworden en dient aan zijn fiscale verplichtingen op Curaçao te voldoen. Wat hij met de Duitse fiscus had afgesproken is verder niet van belang. Curaçao heft inkomstenbelasting volgens de eigen wetgeving van inwoners. Er is verder ook geen belastingverdrag tussen Curaçao en Duitsland.

In de Nederlandse rechtspraak zijn zaken voor de rechter geweest waarbij werd beweerd dat men niet in Nederland woonde om onder de heffing van belasting uit te komen. Geen fiscale woonplaats geen belastingheffing was hierbij de inzet. De Hoge Raad oordeelde in een situatie van een persoon die in Nederland woonde en een appartement op Curaçao had gekocht. Hij liet zichzelf inschrijven als inwoner van Curaçao. Zijn echtgenote bleef in Nederland wonen. Bij een testament dat hij opstelde verklaarde de man dat hij duurzaam gescheiden van zijn echtgenote leefde. Nadat de man zich in Curaçao als inwoner had ingeschreven bij het bevolkingsregister verbleef de man nog regelmatig in Nederland. Hij maakte dan gebruik van twee verbouwde oude schuren die waren gelegen naast de bungalow waar zijn echtgenote woonde. De rechter oordeelde in dit specifieke geval dat de man naar de omstandigheden beoordeeld niet in Nederland woonde. Van belang hierbij was dat de schuren waarvan hij tijdens zijn verblijf in Nederland gebruik maakte niet geschikt waren voor duurzame bewoning. Ook de bungalow van zijn echtgenote stond hem niet ter beschikking. De rechter vond het voldoende aannemelijk dat betrokkene Nederland had verlaten en op Curaçao woonde.

Het Gerechtshof te Arnhem oordeelde in een situatie van een student die voor een aantal jaren in Canada een opleiding tot verkeersvlieger volgde. In de studieperiode stond de student niet in Nederland ingeschreven en beschikte niet over een bankrekening in Canada. De post werd naar de ouders gestuurd. Volgens het Hof woonde de student niet in Nederland. Het Hof oordeelde dat voor deze meerderjarige ongehuwde student zonder vaste relatie als woonplaats geldt de plaats waar hij gedurende de studie verblijft. In dit geval Canada. Dat de student voor enkele kortere en langere perioden in Nederland verbleef op het adres van zijn ouders deed hieraan niets af. Ook gedurende die periode lag het duurzame middelpunt van de persoonlijke levensbelangen van de student in Canada aldus het Hof.

Over inkomen verdiend met de verhuur van op Curaçao gelegen onroerend goed is inkomstenbelasting verschuldigd. Dit geldt zowel voor inwoners als niet-inwoners. Buitenlandse huizenbezitters worden aangemerkt als buitenlands belastingplichtigen. Bij verhuur van onroerend goed wordt 65% van de verhuuropbrengsten in de heffing van inkomstenbelasting betrokken. Hierbij zijn ook kosten aftrekbaar zoals de rente en kosten van een geldlening ter verkrijging of verbetering van het onroerend goed. Daarnaast ook verzekeringspremies die aan de geldlening zijn verbonden. Het moet hier wel gaan om een zogenaamde met de looptijd dalende risicoverzekering. De belastingdienst stuurt binnen de eerste zes maanden na afloop van een jaar een uitnodiging tot het doen van de aangifte inkomstenbelasting. In de praktijk komt het nog al eens voor dat geen aangiftebiljet wordt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de belastingdienst niet bekend is met het onroerend goed van de buitenlands belastingplichtige. De belastingplichtige kan hier niet rustig afwachten, maar dient actie te ondernemen. Er geldt namelijk een wettelijke verplichting om zelf aan de inspecteur de uitreiking van een aangiftebiljet te vragen in de situatie dat de belastingplichtige weet dat hij inkomstenbelasting moet betalen. De aangifte inkomstenbelasting dient binnen twee maanden na het ontvangen van de uitnodiging te worden ingediend. De inspecteur legt een aanslag op aan de hand van de ingediende aangifte inkomstenbelasting. Het opleggen van een aanslag kan wel even duren, soms meer dan een jaar.

Kortom personen met een fiscale woonplaats op Curaçao of de buitenlandse verhuurder van op Curaçao gelegen onroerend goed is verplicht aangifte inkomstenbelasting te doen. Mochten er twijfels zijn bij het indienen van de aangiften inkomstenbelasting, neem dan contact op met een belastingadviseur.