Online doen van aangifte inkomstenbelasting

Online doen van aangifte inkomstenbelasting

Lennart Huijsen
By:
insight featured image
Op Curaçao is het alleen nog maar mogelijk om online aangifte inkomstenbelasting te doen. Het downloaden van een inkomstenbelastingformulier van de website van de belastingdienst https://wwwbelastingdienst.cw, invullen en mailen is niet mogelijk. Om een aangifte te kunnen doen dient men zich eerst te registreren in het online portaal van de belastingdienst. En om dat te kunnen doen is het nodig dat men over een zogenaamd crib-nummer beschikt. Dit is een fiscaal registratie nummer.
Contents

Ben je eenmaal zover dat je een eigen portaal bij de belastingdienst hebt, dan kun je het jaar zoeken waarvoor je aangifte inkomstenbelasting wenst te doen. Op dit moment is het al mogelijk om aangifte inkomstenbelasting te doen voor het jaar 2022. Bij het indienen van de aangiften online zijn gegevens die al bij de overheid bekend zijn niet voor ingevuld in het aangiftebiljet. Bijvoorbeeld indien iemand particulier verzekerd is dient een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank als bewijs van niet verzekerd zijn voor de Landsverordening basisverzekering ziektekosten te worden geüpload. Helaas zijn deze gegevens niet doorgegeven door de Sociale Verzekeringsbank aan de belastingdienst en vervolgens al ingevuld. Nee dat dien je zelf te doen. Verder zijn geen inkomensgegevens ingevuld. Dat is natuurlijk ook jammer. Het zou wel zo prettig zijn als inkomensgegevens die bij de overheid bekend zijn alvast zijn ingevuld. Indien bij het invullen van het online portaal vragen opkomen, dan wordt er weinig tot niks toegelicht in het online portaal. Voor een toelichting dient de website van de belastingdienst te worden geraadpleegd. Hier is het lastig zoeken, maar er is wel een toelichting te vinden. Aan de hand van deze toelichting kunnen voor de hand liggende vragen worden beantwoord. Voor een wat complexere situatie dient men in de wetgeving te kijken of een belastingadviseur in te schakelen om het biljet zo goed mogelijk in te vullen. Indien het biljet is ingevuld dan volgt geen berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting uit het systeem. Dit is een gemiste kans. Het zou natuurlijk mooi zijn als de belasting automatisch wordt uitgerekend. Dat moet toch kunnen in deze tijd zou je denken. Wat van belang is voor de belastingbetaler is vooral of de aftrekposten zijn ingevuld en op de goede manier. Hierna volgen een aantal belangrijke aftrekposten die kunnen worden ingevuld. De bedoeling van het invullen van deze aftrekposten is dat minder inkomstenbelasting is verschuldigd.

Voor de meeste eigen woningbezitters is de mogelijkheid om de rentelasten in aftrek te brengen op het inkomen verreweg de belangrijkste aftrekpost. Zonder deze aftrekpost zou immers een groot deel van de huiseigenaren hun bezit niet kunnen financieren. De hypotheekrente op Curaçao is beperkt aftrekbaar. Voor leningen die zijn afgesloten op of na 1 augustus 2000 geldt dat eigen woningbezitters maximaal 27.500 gulden aan hypotheekrente mogen aftrekken. Dit bedrag is overigens inclusief de premies die betaald worden voor een aflopende overlijdensrisicoverzekering die verbonden is aan de hypothecaire lening. De rente op hypotheken die zijn afgesloten vóór augustus 2000 blijft onbeperkt aftrekbaar. Overigens is niet alleen de betaalde rente aftrekbaar; ook eventuele kosten die verband houden met de geldlening zijn aftrekbaar. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de afsluitprovisie die de bank in rekening brengt, de taxatiekosten van de woning waar de bank om vraagt om te beoordelen of de lening kan worden verstrekt en de kosten van de hypotheekakte. Niet aftrekbaar zijn de verschuldigde overdrachtsbelasting en de notariskosten die betrekking hebben op de akte van levering. Mensen die een lening sluiten om daarmee de aankoop van een tweede woning (bijvoorbeeld een vakantiewoning) te financieren, kunnen overigens de rente en kosten van deze geldlening in het geheel niet als rentekosten voor de eigen woning in aftrek brengen op het inkomen. Wel geldt voor deze groep de algemene mogelijkheid van aftrek van consumptieve rente van 2.500 voor ongehuwden en 5.000 gulden voor gehuwden.

Er bestaat een fiscale aftrekpost voor studerende kinderen. Wie denkt alle studiekosten voor kinderen af te kunnen trekken in zijn aangifte inkomstenbelasting komt bedrogen uit. De belastingdienst op Curaçao heeft een bijzonder strikt beleid met als doel de aftrek van studiekosten zoveel mogelijk te beperken. Studiekosten van kinderen zijn lang niet altijd aftrekbaar. In principe zijn alleen de zogenaamde “zuivere studiekosten” aftrekbaar. Kosten voor computers zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Merkwaardig uiteraard in een tijd waar studeren zonder computer niet is voor te stellen. Verder zijn kosten van kamerhuur en levensonderhoud voor het studerende kind niet aftrekbaar. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen op Curaçao studerende kinderen en in het buitenland studerende kinderen. Onder de zuivere studiekosten vallen slechts de kosten voor school- of collegegeld, boeken en ander verplicht lesmateriaal en één vliegticket per kind per jaar. Kosten gemaakt voor bijvoorbeeld computers, printers, tablets, rekenmachines en internetabonnement worden niet als zuivere studiekosten aangemerkt. Telefoonkosten om contact met het studerende kind te onderhouden zijn ook niet aftrekbaar. Vervolgens zijn de zuivere studiekosten niet onbeperkt aftrekbaar. Het maximale bedrag van aftrek voor studiekosten bedraagt 10.000 gulden per kind, per jaar. Voor gehuwden is dit bedrag 20.000 gulden. Tot slot is aftrek slechts mogelijk voor kinderen tot en met 26 jaar die een MBO, HBO of universitaire opleiding volgen.

Verder zijn er nog diverse fiscale aftrekposten die mogelijk van toepassing zijn. Zo is de aftrek van buitengewone lasten voor ziektekosten en onderhoud van naaste verwanten mogelijk. Giften aan goede doelen, onderhoudskosten voor monumentenwoningen zijn ook aftrekbaar onder voorwaarden. Verder is de aflossing van eigen studieschulden eveneens aftrekbaar tot een maximum van ANG 10.000. Dit is een interessante aftrekpost voor personen met studieschulden die al aan het aflossen zijn. Bij sommige aftrekposten gelden zogenaamde drempels. Een drempel is dat alleen grote uitgaven die een drempel te boven gaan in aftrek kunnen worden gebracht. Dit om te voorkomen dat elk klein bedrag dient te worden meegenomen. Ook zijn er drempels die een aftrekpost maximeren. Deze zijn gekoppeld aan het inkomen. Mocht het te ingewikkeld worden om zelf het aangiftebiljet via het online portaal van de belastingdienst in te vullen, kan een beroep worden gedaan op een belastingadviseur.