Fiscale wetswijzigingen

Fiscale wetswijzigingen per 1 januari 2023 in Aruba en Curaçao

Lennart Huijsen
By:
insight featured image
Per 1 januari 2023 zijn in Aruba verschillende fiscale wetswijzingen in werking getreden. De wijzigingen zien op verschillende fiscale wetten, zoals onder andere een verlaging van het winstbelastingtarief van 25% naar 22% welke gepaard is gegaan met een verbreding van de heffingsgrondslag en afschaffing van het (omgevormde) IPC-regime. In de inkomstenbelasting is de belastingvrije som verhoogd en zijn de progressieve tarieven verlaagd. De belastingschijven zijn versmald. Daarnaast zijn er ook wijzigingen ingetreden ten aanzien van de dividendbelasting, de overdrachtsbelasting, de grondbelasting en de toeristenheffing. Op Curaçao zijn nagenoeg geen fiscale wetswijzigingen in werking getreden op 1 januari 2023. Wel zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting de bedragen van de basisaftrek, toeslagen en tariefschijven iets verhoogd, zodat de inkomstenbelastingdruk in 2023 iets wordt verlaagd. Voor Curaçao is verder van belang dat de overgangsregeling voor E Zone bedrijven is afgelopen en voor deze bedrijven per 1 januari 2023 het normale winstbelastingtarief van toepassing is.
Contents

De impact van de recent geïntroduceerde verleggingsregeling voor de BBO/BAZV

In Aruba zal geen van de voornoemde wijzigingen een grotere impact hebben gehad dan de wijzigingen in de landsverordeningen BBO en BAZV. De BBO en BAZV zijn Arubaanse heffingen wat in Curaçao omzetbelasting wordt genoemd. Het gecombineerde tarief van 6% is per 1 januari 2023 verhoogd naar 7%. Echter, zijn er ook andere belangrijke wijzigingen inwerking getreden welke tot dusver in minder mate aandacht hebben gehad in de maatschappij. Deze betreffen de kwalificatie van de plaats van dienst in het geval van elektronische diensten en de introductie van een verleggingsregeling ter inning van de verschuldigde BBO en BAZV over diensten verstrekt door buitenlandse dienstverleners. Hier zullen we in dit artikel wat dieper op ingaan.

Elektronische diensten

In de landsverordening BBO en BAZV geldt als hoofdregel dat bij diensten de plaats van dienst wordt geacht te zijn de plaats waar de dienstverlener woont of gevestigd is. Dit houdt in dat in het geval dat een dienst wordt verleend door een buitenlandse ondernemer de dienst niet wordt geacht plaats te vinden in Aruba, waardoor die vervolgens niet onderworpen is aan BBO en BAZV. Echter, bestaan hierop wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als een dienst betrekking heeft op een in Aruba gelegen onroerend goed. De plaats van dienst, verricht door de buitenlandse ondernemer, is dan Aruba. De vergoeding voor de dienst is dan dus wel onderworpen aan BBO en BAZV. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor vermakelijkheidsdiensten als de vermakelijkheidsactiviteiten op Aruba plaatsvinden.

Per 1 januari 2023 is er nog zo een uitzondering in werking getreden en die bepaalt dat in het geval van elektronische diensten de dienst wordt geacht plaats te vinden daar waar de afnemer van de dienst woont of gevestigd is. Dit houdt in dat in het geval dat een ingezetene van Aruba een elektronische dienst ontvangt van een buitenlandse ondernemer dan is die dienst belastbaar geworden op Aruba en is de bijbehorende vergoeding onderworpen aan 7% BBO en BAZV. De wet geeft aan dat als elektronische diensten worden aangemerkt (i) telecommunicatiediensten, (ii) radio-, (iii) televisie- en (iv) elektronische diensten. De memorie van toelichting geeft verder aan dat onder elektronische diensten kunnen worden verstaan, diensten in digitale vorm en diensten die via het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Dit zijn onder andere:

  • Bouwen en onderhouden van websites en software;
  • Downloaden van of toegang geven tot beelden, geschreven stukken, muziek, films, spellen en informatie;
  • Leveren van uitzendingen of manifestatie of het gebied van politiek, cultuur, kunst, sport, wetenschap of ontspanning.

Verleggingsregeling

Wat de impact van voornoemde verandering nog verder vergroot is de introductie van een verleggingsregeling om de afdracht en inning van BBO en BAZV over, onder andere elektronische diensten, te vergemakkelijken.

Wat houdt de verleggingsregeling precies in en hoe werkt het? In het kort, verschuift de verleggingsregeling de plicht en aansprakelijkheid voor de aangifte en afdracht van de BBO en BAZV over op Aruba belastbare diensten (zoals o.a. elektronische diensten) verricht door buitenlandse ondernemers naar de Arubaanse ondernemer die de afnemer is van de dienst. De verleggingsregeling wordt alleen toegepast als er sprake is van een belastbare dienst tussen twee ondernemers, een zogenaamde business-to-business (“B2B”) transactie. Dus als zowel de dienstverrichter en -afnemer ondernemers zijn. Indien dit het geval is dan is de Arubaanse ondernemer nu, boven op de gebruikelijke BBO en BAZV over haar eigen bedrijfsomzet, tevens aansprakelijk voor de afdracht van 7% BBO en BAZV over de vergoeding die zij verschuldigd is aan de buitenlandse ondernemer die aan haar de dienst verricht.

Vandaag de dag wordt steeds vaker gebruik gemaakt van buitenlandse diensten langs elektronische weg, te denken valt aan licenties voor gebruik van software, marketing via digitale en/of sociale media platformen, gebruik van digitale apps voor de bedrijfsvoering, gebruik van databanken en clouddiensten, om er maar een paar te noemen. Door middel van de verleggingsregeling zal in het geval van een B2B transactie de lokale afnemer van de dienst voortaan aansprakelijk zijn voor de afdracht van de BBO en BAZV over deze diensten. Gelet op een steeds verdere digitalisering van de economie en bedrijfsvoering kan de additionele last voor lokale ondernemers behoorlijk gaan groeien.

In Aruba is 2023 dus een jaar met belangrijke wetswijzigingen. In Curaçao zijn er in 2023 nagenoeg geen fiscale wetswijzigingen geweest. Wel staan er mogelijk het komende of volgende jaar belangrijke wetswijzigingen aan te komen in Curaçao. Mogelijk een verlaging van het winstbelastingtarief naar 15%. De tijd zal het leren.