article banner
Tax

Dubbel of niks. Belastingvrij of twee keer belast.

Lennart Huijsen Lennart Huijsen

Het komt wel eens voor dat inkomen twee keer wordt belast of juist helemaal niet. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om een inwoner van Curaçao die inkomsten uit het buitenland geniet. Dubbele belasting is niet wenselijk en wordt tegengegaan door belastingverdragen tussen landen of eenzijdige regelingen. Hierbij wordt belastingheffing tussen landen verdeeld of een tegemoetkoming gegeven voor buitenlandse belasting. Curaçao kent momenteel nog een zeer beperkt verdragennetwerk dat erop moet toezien dat dubbele belasting wordt verminderd of voorkomen. Ook kende Curaçao geen eenzijdige regeling die aangeeft hoe om te gaan met situaties van dubbele belasting. Met de publicatie van het Landsbesluit Voorkoming van Dubbele Belasting is hier eindelijk een eind aan gekomen. Voordat wij ingaan op het Landsbesluit, zullen wij eerst stilstaan bij de vraag wanneer een bepaald inkomen twee keer kan worden belast.

Dubbele belasting kan ontstaan wanneer twee landen over hetzelfde inkomen willen heffen. Dit kan het beste geïllustreerd worden met het volgende voorbeeld. De heer X is inwoner van Land A. De heer X geniet inkomen vanuit Land B. De heer X kan in Land A belastingplichtig zijn indien in Land A wordt geheven over het inkomen van inwoners. Het maakt hierbij niet uit of het inkomen uit het binnenland of uit het buitenland komt. In Land A wordt er dan geheven op grond van de woonplaats van de heer X. Dit wordt het woonplaatsbeginsel genoemd. De heer X kan ook in Land B belastingplichtig zijn indien in Land B wordt geheven over inkomen die hun bron vinden in Land B. In Land B wordt er dan geheven op grond van de bronplaats van het inkomen. Dit wordt het bronplaatsbeginsel genoemd. Stel dat Land A en Land B geen belastingverdrag met elkaar hebben gesloten. Ook hebben beide landen geen eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting. De heer X wordt dan in zo’n geval betrokken in de heffing van Land A en Land B. Dubbele heffing dus.

Het is niet ondenkbaar dat geconfronteerd worden met dubbele belasting een bittere smaak achter kan laten. Eén keer belasting betalen over inkomen is voor velen al onprettig. Twee keer belasting betalen over hetzelfde inkomen is dan helemaal niet te behappen. Door middel van niet gepubliceerd beleid van de belastingdienst werd getracht om personen die te maken krijgen met dubbele belasting enig soelaas te bieden. Het beleid van de belastingdienst was echter niet duidelijk, omdat deze niet gepubliceerd was. Het wordt dan moeilijk om een beroep te doen op beleid van de belastingdienst dat niet bekend of publiekelijk toegankelijk is. Voor de methodiek ter voorkoming van dubbele belasting kon in de praktijk worden gekeken naar het Nederlands Besluit Voorkoming van Dubbele Belasting 1989 verwezen, omdat Curaçao zelf geen eigen gepubliceerde regeling had. 

Curaçao heeft nu haar eigen Landsbesluit Voorkoming van Dubbele belasting. Het Landsbesluit werd op 18 oktober gepubliceerd en trad in werking op 19 oktober 2022. Het Landsbesluit is een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting. Uiteraard zijn er regels hieraan verbonden, zoals bijvoorbeeld dat het slechts van toepassing is in situaties waarin niet op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van belastingverdragen, in voorkoming van dubbele belasting is voorzien. Verder geldt een zogenaamde onderworpenheidseis. Voor toepassing van het Landsbesluit dient het inkomen ook onderworpen te zijn aan belastingheffing in het buitenland. Onderworpen zijn betekent dat het inkomen in het buitenland in de heffing wordt betrokken. Onderworpen zijn betekent niet per definitie dat er in het buitenland daadwerkelijk belasting moet worden geheven. Dit is slechts anders bij inkomsten uit arbeid die minder dan dertig dagen aaneengesloten in het buitenland worden verricht. De regeling is slechts van toepassing op specifiek omschreven buitenlandse inkomens.

Van belang is dat het Landsbesluit alleen van toepassing is op een aantal genoemde belastingen. Dit is de inkomstenbelasting voor alle jaren waarvoor een aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Ook de loonbelasting, maar dan pas met ingang van 1 januari 2023. Verder is het Landsbesluit van toepassing op de winstbelasting voor alle boekjaren beginnend op of na 1 januari 2020 en de successiebelasting voor alle op of na het tijdstip van de inwerkingtreding van het Landsbesluit nog openstaande nalatenschappen en schenkingen en voor alle jaren waarvoor de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Het besluit is niet van toepassing op andere belastingen of heffingen. Bijvoorbeeld wordt er geen tegemoetkoming gegeven voor dubbele heffing van sociale verzekeringspremies.

De voorkoming van dubbele belasting voor buitenlandse inkomensbestanddelen vindt plaats volgens de vrijstellingsmethode of de verrekeningsmethode. Bij de vrijstellingsmethode wordt de Curaçaose belasting verminderd met een bedrag dat wordt berekend op basis van een ingewikkelde formule. Bij deze formule wordt onder meer gekeken naar de verhouding tussen buitenlands inkomen en totaal inkomen. De vrijstellingsmethode is in de praktijk het voordeligst. Bij de verrekeningsmethode wordt de in het buitenland betaalde belasting verrekend. Voor de vraag welke methode dient te worden toegepast is het type inkomensbestanddeel van belang waarvoor voorkoming van dubbele belasting wordt verzocht.

Verzoeken voor voorkoming van dubbele belasting dienen bij aangifte te worden gedaan. Mochten er vragen zijn of er sprake is van dubbele belasting, of het Landsbesluit van toepassing is of welke methode voor de voorkoming van dubbele belasting dient te worden gebruikt, neem dan contact op met een belastingadviseur.