article banner
By Steve Vanenburg and Tess de Breet

Saneringsregeling met betalingskorting voor belastingschulden

Belastingplichtigen die een schuld open hebben staan bij de Ontvanger, kunnen gebruik maken van een betalingsregeling. Indien (een deel van) de belastingschuld in één keer wordt voldaan, kunnen zij tijdelijk en eenmalig in aanmerking komen voor een betalingskorting. De betalingskorting kan oplopen tot 40% van de openstaande belastingschuld.

Afgelopen week is een richtlijn gepubliceerd waarin de voorwaarden zijn opgenomen op grond waarvan dit invorderingsproces wordt vormgegeven. Vanwege het liquiditeitstekort van de overheid, wordt met deze richtlijn beoogd belastingplichtigen met openstaande belastingschulden te bewegen belastingschulden op korte termijn te voldoen. Overigens kunnen belastingplichtigen nog steeds een betalingsregeling treffen en een betalingskorting ontvangen als de belastingschuld in één keer wordt voldaan op basis van intern beleid van de Ontvanger.

Voorwaarden
Betalingsregeling
Om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling zal een verzoek ingediend moeten worden bij de Ontvanger. Wanneer de belastingschuld lager is dan ANG 50.000 dan kan de openstaande belastingschuld in maximaal 48 maandelijkse gelijke termijnen worden voldaan. De aflossings- en betalingscapaciteit van de belastingplichtige wordt hierbij in aanmerking genomen. Bedraagt de belastingschuld meer dan ANG 50.000 én is er een langere periode nodig om de belastingschuld te voldoen, dan kan met tussenkomst van de Stichting Belastingaccountantsbureau een betalingsregeling worden vastgesteld. In bepaalde gevallen zal de Ontvanger om zekerheid vragen.

Betalingskorting
Naast de betalingsregeling, kan de belastingplichtige verzoeken om een betalingskorting. De hoogte van de betalingskorting is afhankelijk van het bedrag dat de belastingplichtige ineens kan voldoen. De betalingskorting geldt voor de meeste belastingmiddelen en is van toepassing op aanslagen met een dagtekening vóór 1 januari 2021. De betalingskorting is echter onder andere niet van toepassing op de sociale premies, zoals de AOV (Algemene Ouderdomsverzekering), AVBZ (Algemene verzekering bijzondere Ziektekosten), de BVZ (Basisverzekering ziektekosten) en aanslagen erfpachtcanon. De betalingskorting is ook niet van toepassing op eventueel in rekening gebrachte invorderingskosten. Zodra de Ontvanger en de belastingplichtige overeenstemming hebben bereikt, dan zal een zogenoemde saneringsovereenkomst worden opgesteld. De betalingskorting zal na afloop van de betalingsregeling worden verleend, mits aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen is voldaan.

 

Schulden < ANG 100.000

Schulden > ANG 100.000

Betalingskorting

Betaling in één keer

Betalingskorting

Betaling in één keer

40%

60%

30%

70%

30%

50%

25%

60%

25%

40%

20%

50%

20%

30%

15%

40%

15%

20%

10%

30%

10%

10%

5%

20%

 

Een belastingplichtige heeft een openstaande loonbelastingschuld van ANG 50.000. De belastingplichtige gaat 50% van deze belastingschuld in één keer voldoen, voor het overige wordt een betalingsregeling getroffen. De belastingplichtige krijgt na afloop van de betalingsregeling een betalingskorting van 30%. De betalingskorting bedraagt ANG 15.000.

Aandachtspunten
Het verzoek voor de betalingsregeling en/of betalingskorting moet vooralsnog uiterlijk 7 oktober 2021 worden ingediend. De aanslagen waartegen bezwaar en/of beroep is aangetekend, worden in de betalingsregeling meegenomen. Wordt gebruik gemaakt van de betalingskorting, dan dienen alle lopende bezwaar- en/of beroepsprocedures te worden ingetrokken. Het is derhalve belangrijk dat per geval wordt afgewogen of een verzoek op grond van deze richtlijn voordelig is.

 

For more information please send us an email at info@cw.gt.com.