article banner
Tax

Fiscal year-end tips

rich text with image

Een nieuw jaar brengt weer nieuwe kansen. Voordat het nieuwe jaar 2023 wordt ingeluid kunnen nog fiscale voordelen worden behaald. Het kan de moeite waard zijn om nog in 2022 actie te ondernemen. Hieronder volgen enkele fiscale tips voor de particulier en de ondernemer.

Tip: Stuur kopie van ingediende bezwaarschriften naar de Belastingdienst

Het duurt soms heel lang om een reactie te krijgen op een bezwaarschrift. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting, winstbelasting of omzetbelasting waar u het niet eens over bent. Eind november 2022 heeft de Minister van Financiën een oproep gedaan aan de belastingadviseurs om medewerking te verlenen bij in het ongerede geraakte bezwaarschriften. Door een aantal oorzaken zijn bezwaarschriften na registratie in de systemen van de Belastingdienst in het ongerede geraakt. Hierbij valt te denken aan de brand in het belastinggebouw in 2019, de nadien gedwongen verhuizing van de Belastingdienst naar het WTC-gebouw en het met vervroegd pensioen gaan van diverse medewerkers van de Belastingdienst. Nu kan de Belastingdienst een aantal bezwaarschriften niet afhandelen, omdat ze dus zoek zijn en de Belastingdienst niet weet dat u een bezwaarschrift heeft ingediend ook al is deze in het verleden door de Belastingdienst geregistreerd. Wegens gebrek aan informatie kan de Belastingdienst deze bezwaarschriften niet afhandelen en blijven deze liggen. Tip is om een kopie van lopende bezwaarschriften, al dan niet op verzoek, opnieuw in te dienen bij de Belastingdienst. Daarna zal de Belastingdienst deze bezwaarschriften alsnog in behandeling nemen.


Tip: Alsnog aangifte doen over 2019  

Is over het jaar 2019 nog geen aangifte inkomstenbelasting ingediend bij de Belastingdienst, dan kan het interessant zijn om na te gaan om dit alsnog te doen. Zijn er in 2019 bijvoorbeeld aftrekposten zoals betaalde hypotheekrente, consumptieve rente of studiekosten, die u nog kan claimen? Dan geldt als tip om voor 31 december 2022 de aangifte inkomstenbelasting voor het belastingjaar 2019 in te dienen bij de Belastingdienst. Wordt de aangifte inkomstenbelasting voor 2019 op een later moment ingediend dan zal deze in principe niet in behandeling worden genomen door de Belastingdienst.

Tip: Vraag een loonbeschikking aan voor 2023

Wilt u een hoger netto salaris in januari 2023? Bij de Belastingdienst kan een verzoek om een zogenaamde loonbelastingbeschikking worden ingediend. Op het loon van werknemers wordt loonbelasting ingehouden door de werkgever. Deze loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting die is verschuldigd. Als aannemelijk is dat de ingehouden loonbelasting lager zal zijn dan de verschuldigde inkomstenbelasting, kan vermindering van loonbelasting worden gevraagd. Dit is het geval indien u aftrekposten heeft, zoals betaalde rente op een persoonlijke lening, studiekosten of hypotheekrente voor de eigen woning. Een formulier om een loonbelastingbeschikking aan te vragen is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Een verzoek moet bij de Belastingdienst worden ingediend. Wijst de Belastingdienst het verzoek begin januari toe, dan kan met de salarisbetalingen in januari 2023 rekening worden gehouden met lagere inhoudingen. De beschikking van de Belastingdienst moet worden overhandigd aan de werkgever. Die houdt daar dan rekening mee bij de loonadministratie.

Tip: Tax holiday grondontwikkeling: profiteer nog van begunstigend beleid in 2022

De Curaçaose wetgeving kent belastingfaciliteiten voor investeringen in de lokale economie, ook wel tax holidays geheten. Hierbij komen ondernemers in aanmerking voor fiscale voordelen, zoals lage winstbelastingtarieven en vrijstellingen van onroerendezaakbelasting, invoerrechten en omzetbelasting. Om in aanmerking te komen voor een tax holiday dienen aan diverse voorwaarden te worden voldaan. Tax holidays zijn alleen mogelijk voor in de wet aangewezen sectoren. Bij de tax holiday voor grondontwikkeling moet een project voldoen aan de voorwaarde dat sprake is van bevordering van het vreemdelingenbezoek. Op basis van beleid van de Sector Fiscale Zaken wordt een grondontwikkelingsproject geacht te zijn gericht op bevordering van vreemdelingenverzoek indien de vervaardigde onroerende zaken op jaarbasis voor ten minste 80% van de vervaardigde onroerende zaken aan vreemdelingen, niet in Curacao woonachtige personen, zullen worden verhuurd of ter beschikking gesteld. Deze eis van 80% is voor 2022 versoepeld tot 20% en vanaf 2023 wordt dit 50%. Dit betekent dat bij grondontwikkelingsprojecten vervaardigde onroerende zaken voor 2022 en 2023 voor een groot deel aan inwoners van Curaçao ter beschikking mogen worden gesteld. Tip is voor ondernemers die bezig zijn met grondontwikkelingsprojecten om nog voor jaareinde een verzoek in te dienen voor een tax holiday om te kunnen profiteren van het begunstigende beleid voor 2022.

Tip: Verzoek teruggave winstbelasting

Op Curaçao geldt voor de heffing van winstbelasting een voldoening op aangiftesysteem. Dit betekent dat bij het indienen van de aangiften ook meteen de winstbelasting dient te worden betaald. Hierbij dienen twee aangiften winstbelasting te worden ingediend, een voorlopige aangifte winstbelasting en een definitieve aangifte winstbelasting. Voor vennootschappen met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar is de deadline voor de voorlopige aangifte winstbelasting 1 april. De deadline van de definitieve aangifte winstbelasting is, met verleend uitstel, 1 januari. In de praktijk dienen de aangiften winstbelasting 2021 te worden ingediend vóór 1 januari 2023. Bij het opstellen van de definitieve aangifte winstbelasting 2021 wordt de verschuldigde winstbelasting berekend. Deze kan minder zijn dan het bedrag dat op de voorlopige aangifte is betaald. Dit betekent dat de belastingplichtige een teruggave van winstbelasting moet krijgen. Volgens de wet dient de Belastingdienst binnen zes maanden na het indienen van de definitieve aangifte een aanslag op te leggen met daarop het terug te geven bedrag. Tip is om bij een te verwachten belastingteruggave alvast in de agenda van volgend jaar te noteren wanneer de zes maandstermijn is verlopen. Mocht de Belastingdienst geen aanslag opleggen, wat in de praktijk meestal het geval is, dan dient actie te worden ondernomen.

Tip: Controleer uw aanslagen tijdig

De overheid is de laatste tijd heel actief met opleggen van aanslagen en sturen van aanmaningen aan burgers en bedrijven. Veel van deze aanslagen zijn een resultaat van een automatisch proces. Ook het beleid van de overheid is erop gericht om juist in deze tijd aanslagen op te gaan leggen en vooral ook om belasting te gaan innen. Het kan hier soms behoorlijk aan toe gaan. Het is hier zaak voor de burger of ondernemer om zijn aanslagen te controleren of deze wel terecht zijn opgelegd. In de praktijk komt het nog al eens voor dat aanslagen onterecht zijn opgelegd. Een aantal voorbeelden uit de praktijk. Een aanslag is al betaald, maar de burger heeft bij de betaling niet het juiste betalingskenmerk vermeldt. In dat geval boekt de Ontvanger betalingen op tussenrekeningen en blijft de schuld van deze belastingplichtige open staan. Ook komt het voor dat een aantal aanslagen tegelijkertijd is betaald en dat is dan niet goed verwerkt in de systemen van de Belastingdienst. Ook worden aanslagen of aanmaningen verstuurd voor zeer oude aanslagen die mogelijk al lang zijn verjaard. Hierbij worden ook wel aanslagen opgelegd aan bedrijven die al lang niet meer bestaan of al jaren geleden zijn geliquideerd. Let in deze gevallen erop dat er in principe een termijn bestaat van 2 maanden om in bezwaar of beroep te komen. Het is dus zaak om aanslagen tijdig te controleren.

Door Lennart Huijsen, partner en belastingadviseur bij Grant Thornton, email: lennart.huijsen@cw.gt.com