article banner
November 2021

Aanpassing en verlenging van de saneringsregeling met betalingskorting voor belastingsch.....

Nieuwsflits: aanpassing en verlenging van de saneringsregeling met betalingskorting voor belastingschulden

Belastingplichtigen die een schuld open hebben staan bij de Ontvanger, konden op basis van de in juli gepubliceerde en tot en met 12 oktober 2021, gebruik maken van een betalingsregeling. Indien (een deel van) de belastingschuld in één keer werd voldaan, konden zij tijdelijk en eenmalig in aanmerking komen voor een betalingskorting. De betalingskorting kon oplopen tot 40% van de openstaande belastingschuld. Op 1 november 2021 is een aangepaste richtlijn gepubliceerd op grond waarvan de betalingsregeling met terugwerkende kracht naar 12 juli is gewijzigd en verlengd. Door het verlengen van de betalingsregeling verwacht de overheid extra belastingmiddelen binnen te halen.

Op de oorspronkelijke saneringsregeling zijn een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. In tegenstelling tot de oorspronkelijke saneringsregeling worden alle lopende bezwaar- en of beroepsprocedures, met uitzondering van een eventueel onbestreden gedeelte van de aanslag, buiten de saneringsregeling gehouden. Dit betekent dat lopende bezwaar- en beroepsprocedures niet meer hoeven te worden ingetrokken om voor de regeling in aanmerking te komen. Tevens kent de gewijzigde regeling een uitbreiding van de belastingmiddelen en sociale verzekeringspremies waarvoor deze van toepassing is.

Indien geen gebruik gemaakt wordt van de saneringsregeling, dan kunnen belastingplichtigen nog steeds een betalingsregeling treffen. De belastingplichtige voorkomt daarmee dat mogelijk (vergaande) invorderingsmaatregelen worden getroffen.

Voorwaarden

Betalingsregeling

Om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling zal een verzoek ingediend moeten worden bij de Ontvanger. Wanneer de belastingschuld lager is dan ANG 50.000 dan kan de openstaande belastingschuld in maximaal 48 maandelijkse gelijke termijnen worden voldaan. De aflossings-/betalingscapaciteit van de belastingplichtige wordt hierbij in aanmerking genomen. Bedraagt de belastingschuld meer dan ANG 50.000 én is er een langere periode nodig om de belastingschuld te voldoen, dan kan met tussenkomst van de Stichting Belastingaccountantsbureau een betalingsregeling worden vastgesteld. In bepaalde gevallen zal de Ontvanger om zekerheid vragen.

Betalingskorting

Naast de betalingsregeling, kan de belastingplichtige verzoeken om een betalingskorting. De hoogte van de betalingskorting is afhankelijk van het bedrag dat de belastingplichtige ineens kan voldoen. De betalingskorting geldt voor de meeste belastingmiddelen en is van toepassing op aanslagen met een dagtekening voor 1 januari 2021. Een van de wijzigingen is dat onder de nieuwe regeling de sociale verzekeringspremies, zoals de AOV (Algemene Ouderdomsverzekering), AVBZ (Algemene verzekering bijzondere Ziektekosten) en de BVZ (Basisverzekering ziektekosten) en aanslagen erfpachtcanon ook in aanmerking komen voor de betalingskorting.

Aanslagen die zijn opgelegd aan vennootschappen die vallen onder het offshore regime komen niet voor de betalingskorting in aanmerking. De betalingskorting is ook niet van toepassing op eventueel in rekening gebrachte invorderingskosten. Zodra de Ontvanger en de belastingplichtige overeenstemming hebben bereikt, dan zal een zogenoemde saneringsovereenkomst worden opgesteld. In het geval er wordt verzocht om toepassing van de betalingsregeling, zullen lopende verjaringsverzoeken eerst worden afgehandeld voordat de saneringsovereenkomst wordt afgesloten. De betalingskorting zal na afloop van de betalingsregeling worden verleend, mits aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen is voldaan voor een aaneengesloten periode van tenminste 48 maanden.

Schulden < ANG 100.000

Schulden > ANG 100.000

Betalingskorting

Betaling in één keer

Betalingskorting

Betaling in één keer

40%

60%

30%

70%

30%

50%

25%

60%

25%

40%

20%

50%

20%

30%

15%

40%

15%

20%

10%

30%

10%

10%

5%

20%

Een belastingplichtige heeft een openstaande loonbelastingschuld van ANG 50.000. De belastingplichtige gaat 50% van deze belastingschuld in één keer voldoen, voor het overige wordt een betalingsregeling getroffen. De belastingplichtige krijgt na afloop van de betalingsregeling een betalingskorting van 30%. De betalingskorting bedraagt ANG 15.000.

Aandachtspunt

Het verzoek voor de betalingsregeling en/of betalingskorting moet op basis van artikel 8 van de Richtlijn uiterlijk 31 december 2021 worden ingediend. De toelichting op de Richtlijn vermeldt echter dat de regeling een geldigheidsduur heeft van 3 maanden na de inwerkingtreding. Dit zou betekenen dat verzoeken tot 31 januari 2022 kunnen worden ingediend. Totdat hier duidelijkheid over wordt gegeven door de Minister van Financiën, adviseren wij om de termijn van 31 december 2021 aan te houden voor het indienen van een verzoek.  

 

ALS U MEER WILT WETEN OF VRAGEN OF OPMERKINGEN HEEFT OVER DE INHOUD VAN DEZE NIEUWSFLITS, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

Tax Team                                             Email                                                     Telefoon

Steve Vanenburg (Partner)                steve.vanenburg@cw.gt.com             +599(9)430 0211

Lennart Huijsen (Partner)                  lennart.huijsen@cw.gt.com               +599(9)430 0006

René Kempkes (Partner)                    rene.kempkes@cw.gt.com                +599(9)430 0010

Farine Larmonie (Director)                 farine.larmonie@cw.gt.com              +599(9)430 0004

Joost Houtsma (Manager)                  joost.houtsma@cw.gt.com               +599(9)430 0147

Jeroen Boks (Manager)                      jeroen.boks@cw.gt.com                   +599(9)430 0127

Tess de Breet (Senior Tax Advisor)     tess.de.breet@cw.gt.com                 +599(9)430 0008

Tahir Liberia (Senior Tax Advisor)       tahir.liberia@cw.gt.com                    +599(9)430 0012